Arki meillä

Asukastoiminta

Meillä Helsingin Seniorisäätiössä asukastoiminta tukee asukkaiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista aktiivisuutta.

Toimintamme perustuu aina asukkaiden tarpeisiin ja voimavaroihin.
Me ohjaamisen ammattilaiset toteutamme toimintaa yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa.
Toiminnan muotoja ovat erilaiset tapahtumat, konsertit, teema- ja vertaisryhmät.
Myös ulkoilu, hemmottelupäivät, viherhoiva, eläin vieraat sekä hengelliset tapahtumat ovat osana toimintaamme.

Teemme paljon yhteistyötä myös alueellisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Vuoden kierto näkyy asukastoiminnassamme, jonka perustana on Tapakulttuuriopas.
Tapakulttuuriopas kertoo siitä, kuinka vietämme suomalaisia juhlapyhiä taloissamme.
Näistä esimerkkeinä juhannustanssit, joulujuhlat, Lucian-päivän esitykset, pääsiäinen ja vappu.
Lisäksi juhlimme vuosittain mm. isänpäivää, äitienpäivää, sadonkorjuujuhlia ja pridea. 

Asukkaan läheisenä olet lämpimästi tervetullut mukaan asukastoiminnan järjestämiin tapahtumiin ja muuhun toimintaan.

Power-Liikuntamalli® -Iloa ja elämänlaatua asukkaiden arkeen

Helsingin Seniorisäätiössä toteutetaan asukkaiden arjessa Power-Liikuntamallia®. 
Se on moniammatillisen kehittämistoiminnan kautta syntynyt ikäihmisten kuntoutustoimintaan Helsingin Seniorisäätiössä kehitelty malli.
Power-Liikuntamalliin® kuuluu kolme teemaa; tasapaino, kävely ja lihasvoima. Kukin teemoista kestää neljän kuukauden ajan.
Tammikuun alusta huhtikuun loppuun keskitymme tasapainon harjoittamiseen. Lämpiminä kuukausina, toukokuusta elokuun loppuun, panostamme erityisesti kävelyyn.
Loppuvuosi vierähtää lihasvoimateeman parissa.
Harjoittelua tehdään sekä arjen toiminnan kautta että varsinaisten Power-Liikuntamalli®-harjoitteiden kautta.

Olennaista harjoittelussa on tavoitteellisuus, yksilöllisyys sekä jatkuva kehittymisen seuranta.
Tärkeä saavutus on liikunnan kautta kasvoille nouseva hymy ja onnistumisen kokemusten synnyttämä ilo.
Yhdessä harjoitteleminen lisää yhteenkuuluvuutta ja mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Hyvä olo jatkuu harjoittelun päättymisen jälkeenkin.
Power-Liikuntamalli®-toiminnan tavoitteena on asukkaiden aktivointi arjessa, toimintakyvyn ylläpysyminen, -kohentuminen tai heikentymisen hidastuminen. Tarkoituksena on tuoda iloa ja elämänlaatua asukkaille mielekkään toiminnan kautta sekä rikastuttaa hoitajien työtä. 

Koko hoitohenkilökunta osallistuu Power-Liikuntamalliin® toteutukseen. Liikuntamallin toteuttaminen vaatii esihenkilöiden tukea, kannustusta sekä resurssointia tarvittaviin välineisiin. Omahoitajat toimivat oman asukkaansa valmentajina. Fysioterapiahenkilöstö motivoi, kannustaa ja ohjaa teeman mukaiseen harjoitteluun sekä auttaa harjoittelun räätälöinnissä. Myös asukkaiden perheet ja ystävät sekä vapaaehtoistyöntekijät ovat tervetulleita toteuttamaan Power-Liikuntamalliin®-toimintaa.

PowerTaitaja-koulutus

PowerTaitaja- koulutus on Power-Liikuntamallin® pohjalle kehitetty, Helsingin Seniorisäätiön hoitajille suunnattu kuntoutuskoulutus.
Koulutuksen tarkoituksena on osallistujien ikäihmisten kuntoutukseen liittyvän osaamisen, tietojen ja taitojen syventyminen sekä ohjaamisosaamisen vahvistuminen. Koulutus sisältää käynnissä olevaan teemaan liittyvää teoriaopetusta sekä harjoittelua oman työn ohessa.
Power-Liikuntamalli® koulutuksen kesto on yksi vuosi. 

Geriatrinen fysioterapia Helsingin Seniorisäätiössä

Fysioterapeutit työskentelevät Säätiössä osana moniammatillista tiimiä tuomalla geriatrisen fysioterapian ja kuntoutuksen erityisosaamista asukkaan hoidon suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Kun asukas muuttaa hoitokotiin, fysioterapeutti arvioi asukkaan toiminta- ja liikkumiskykyä. Arvioinnissa hyödynnetään RAI – arviointimenetelmää. Fysioterapeutti osallistuu tarpeen mukaan asukkaan kuntoutumissuunnitelman laatimiseen. Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asukkaan liikkumista, toimintakykyä ja elämänhallintaa. Kuntoutumissuunnitelman lähtökohtana on asukkaan jäljellä olevien voimavarojen tukeminen. Fysioterapeutti arvioi asukkaan apuvälinetarpeen, hankkii asukkaalle tarkoituksenmukaiset apuvälineet sekä ohjaa apuvälineiden käyttöä asukkaalle ja hoitohenkilökunnalle.

Fysioterapeutti ohjaa hoitohenkilökuntaa asukkaan siirtymisen avustamisessa sekä siirtymisessä käytettävän apuvälineen käytössä. Ohjauksella varmistetaan, että siirtyminen tapahtuu turvallisesti, kivuttomasti ja asukkaan omia voimavaroja hyödyntäen. Ohjauksessa kiinnitetään huomiota myös hoitajan työergonomiaan ja kuormituksen vähentämiseen. Siirtymisen avustamisessa hyödynnetään kinestetiikan periaatteita ja keinoja.

Asukkaan saama fysioterapia voi olla konsultaatiota liittyen asukkaan liikkumiseen ja avustamiseen.  Fysioterapia voi olla myös yksilöterapiaa tai pienryhmässä tapahtuvaa terapiaa erilaisia fysioterapian menetelmiä hyödyntäen.

Fysioterapeutin erityisosaamista tarvitaan esimerkiksi tapaturmien jälkeisessä kuntoutuksessa, neurologisten sairauksien ja tasapainohäiriöiden kuntoutuksessa, nivelten liikkuvuuden ja lihasvoiman edistämisessä sekä virheasentojen ja virheasennoista aiheutuvien kiputilojen ehkäisemisessä. Fysioterapia voi olla myös asukkaan asentohoidon suunnittelua ja painehaavojen ehkäisemistä.  Säätiössä kehitetyn Power toimintamallin tavoitteena on tukea asukkaan liikkumista lihasvoima- ja tasapainoharjoittelun sekä kävelyn harjoittamisen avulla.  Harjoittelulla lisätään asukkaan fyysistä aktiivisuutta ja ehkäistään kaatumistapaturmia. Fysioterapian toimintatapoja kehitetään jatkuvasti asukkaiden tarpeiden pohjalta ja uusinta tutkittua tietoa hyödyntäen.

Taas meillä juhlitaan! - Helsingin Seniorisäätiön tapakulttuuriopas®

Helsingin Seniorisäätiössä on kehitetty moniammatillisena yhteistyönä tapakulttuuriopas®.
Kehitystyötä on tehty vuodesta 2014 alkaen ja ensimmäinen varsinainen opas ilmestyi vuonna 2015. Tarve oppaan kehittämiselle nousi eri ammattiryhmiltä ja työhön perehdyttäviltä ihmisiltä.

Tapakulttuurioppaan® tavoitteena on juhlapyhien ja merkkipäivien perinteiden siirtäminen nuorille, aloittaville sekä maahanmuuttajataustaisille hoitajille, opiskelijoille ja vapaaehtoisille.
Oppaan avulla halutaan tuoda esiin asukkaille merkittäviä perinteitä, huomioiden kaupungissa ja maaseudulla asuneiden tapojen eroja ja yhtäläisyyksiä. Lisäksi haluamme, että jokainen meillä asuva saa viettää juhlapyhiä ja merkkipäiviä. Tavoitteena on myös tuoda iloa asukkaille ja lisätä yhteistä tekemistä.

Tapakulttuurioppaan® päiväntekstissä vietettävästä päivästä tai juhlasta kerrotaan lyhyesti.
Tekstissä käytetään selkeää kieltä ja helppoja lauserakenteita. Jokaiseen päivään liittyy myös asukkaan tarina. Asukkaiden tarinoissa persoonien esiin nostaminen auttaa näkemään perinteiden merkityksen. On tärkeää nähdä ihminen ja hänen tarinansa sairauden ja haurauden takana.

Tapakulttuuriopas® neuvoo, miten meillä kyseistä päivää vietetään. Oheismateriaalin avulla saa helposti lisävinkkiä ja sisältöä päivän ohjelmaan. Oheismateriaalina käytetään jo tehtyä sisäistä materiaalia ja internetistä löytyvää valmista materiaalia. Opas ei sisällä ohjeita tai käskyjä miten materiaalia tulisi käyttää. Helsingin Seniorisäätiössä on koulutettu hoitohenkilökuntaa kulttuuristen välineitten käyttöön ja materiaalin tarkoitus on tukea tätä työtapaa.

Tapakulttuuriopas® on liitetty osaksi asiakashallintajärjestelmää ja se näkyy säännöllisesti kaikille hoitoon osallistuville. Opas toimii Säätiön asukastoiminnan vuosikellon pohjana. Lisäksi oppaan tekstejä käytetään vapaaehtoistyöntekijöiden perehdyttämisessä ja yhteisen toiminnan ideoimisessa.

Haluamme omalta osaltamme tuoda hyvää henkeä vanhustenhoitoon. Tiedotamme ja jaamme kokemuksia Seniorisäätiön facebook-sivuilla. Tapakulttuurioppaan® teksti, tarinat ja ideat päivien viettämisestä julkaistaan sivuilla.

Scroll to Top