”Taas meillä juhlitaan!” – Helsingin Seniorisäätiön Tapakulttuuriopas

Helsingin Seniorisäätiössä on kehitetty moniammatillisena yhteistyönä tapakulttuuriopas. Kehitystyötä on tehty vuodesta 2014 alkaen ja ensimmäinen varsinainen opas ilmestyi vuonna 2015. Tarve oppaan kehittämiselle nousi eri ammattiryhmiltä ja työhön perehdyttäviltä ihmisiltä.

Tapakulttuurioppaan tavoitteena on juhlapyhien ja merkkipäivien perinteiden siirtäminen nuorille, aloittaville sekä maahanmuuttajataustaisille hoitajille, opiskelijoille ja vapaaehtoisille.
Oppaan avulla halutaan tuoda esiin asukkaille merkittäviä perinteitä, huomioiden kaupungissa ja maaseudulla asuneiden tapojen eroja ja yhtäläisyyksiä. Lisäksi haluamme, että jokainen meillä asuva saa viettää juhlapyhiä ja merkkipäiviä. Tavoitteena on myös tuoda iloa asukkaille ja lisätä
yhteistä tekemistä.

Tapakulttuurioppaan päiväntekstissä vietettävästä päivästä tai juhlasta kerrotaan lyhyesti. Tekstissä käytetään selkeää kieltä ja helppoja lauserakenteita. Jokaiseen päivään liittyy myös asukkaan tarina. Asukkaiden tarinoissa persoonien esiin nostaminen auttaa näkemään perinteiden merkityksen. On tärkeää nähdä ihminen ja hänen tarinansa sairauden ja haurauden takana.

Opas neuvoo, miten meillä kyseistä päivää vietetään. Oheismateriaalin avulla saa helposti lisävinkkiä ja sisältöä päivän ohjelmaan. Oheismateriaalina käytetään jo tehtyä sisäistä materiaalia ja internetistä löytyvää valmista materiaalia. Opas ei sisällä ohjeita tai käskyjä miten materiaalia tulisi käyttää. Helsingin Seniorisäätiössä on koulutettu hoitohenkilökuntaa kulttuuristen välineitten käyttöön ja materiaalin tarkoitus on tukea tätä työtapaa.

Tapakulttuuriopas on liitetty osaksi asiakashallintajärjestelmää ja se näkyy säännöllisesti kaikille hoitoon osallistuville. Opas toimii Säätiön asukastoiminnan vuosikellon pohjana. Lisäksi oppaan tekstejä käytetään vapaaehtoistyöntekijöiden perehdyttämisessä ja yhteisen toiminnan ideoimisessa.
 
Haluamme omalta osaltamme tuoda hyvää henkeä vanhustenhoitoon. Tiedotamme ja jaamme kokemuksia Seniorisäätiön facebook-sivuilla. Tapakulttuurioppaan teksti, tarinat ja ideat päivien viettämisestä julkaistaan sivuilla.