Helsingin Seniorisäätiön sr

LAATULUPAUKSET 2018

Seniorisäätiön strategiassa 2018 - 2019 on sovittu määriteltävän laatukriteerit kaikelle toiminnalle, jotta niitä pystytään avoimesti ja läpinäkyvästi tuomaan esille, kun Seniorisäätiö kertoo toiminnastaan. Ne toimivat myös omavalvonnan mittareina. Jos laatupoikkeama ilmenee, siihen puututaan heti ja korjataan toiminta laatulupauksen mukaiseksi.

Lupauksien kiinnipitämistä seurataan, poikkeamiin puututaan ja työtapa / toiminta korjataan


1. Hoitotyö ja hoidon tuki

1.1. Hoidon laatulupaukset:

Järjestämme asukkaalle kodintuntuisen tilan turvallisessa ympäristössä

 • Asukkaan aiempi elämä on mukana muistoina, valokuvina ja omina pieninä tärkeinä esineinä.
 • Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.
 • Kaltoinkohtelulle ja tarpeettomalle rajoittamiselle ei ole sijaa.


Mahdollistamme omanlaisesta elämästä nauttimisen

 • Tutustumme asukkaan aiempaan elämään.
 • Omat tavat elää ja nauttia elämästä ovat hoidon suunnittelun ja toteutuksen pohjana.
 • Huolehdimme siitä, että asukkaan oma tahto tulee kuulluksi.
 • Mahdollistamme läheisten osallistumisen toimintaan asukkaan parhaaksi.


Kunnioitamme asukkaitamme olemalla aidosti läsnä

 • Ystävällisyydellä ja lämpimällä, turvaa tuovalla vierellä olemisella, annamme asukkaille sen huomion, minkä he tarvitsevat.
 • Olemme työssä asukkaita varten.
 • Kohtaamme asukkaan elämän hiipumisen arvokkaasti.


Huolehdimme osaamisestamme ja ammattitaidostamme

 • Seniorisäätiössä on osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta.
 • Suhtaudumme positiivisesti kehittämistoimiin ja uuden kokeiluun.


Käytämme laadun mittareina RAI:ta, asukas-/omaistyytyväisyyskyselyä, palautteita, työtyytyväisyyskyselyä, kaikkia olemassa olevia raportteja ja kerättävää tietoa

1.2. Fysioterapian laatukriteerit/ -lupaukset

 • Perehdymme asukkaan toimintakykyyn.
 • Näemme asukkaan aktiivisena toimijana.
 • Asukkaalla on käytössä hänen toimintakykyänsä tukevat apuvälineet.
 • Power-liikuntamalli on osa päivittäistä toimintaa.


1.3 Jalkojenhoidon laatukriteerit/-lupaukset

 • Hoidamme asukkaiden jalat yksilöllisesti ja ehkäisemme uusien jalkavaivojen syntymisen.
 • Avustamme asukkaita hyvissä jalkinevalinnoissa ja niiden hankinnassa.
 • Neuvomme asukkaiden jalkojen hoitoon liittyvissä asioissa


1.4. Asukastoiminnan laatukriteerit/-lupaukset

 • Asukastoiminta on arjessa tapahtuvaa, hoitotyöhön vahvasti kuuluvaa, omanlaisesta elämästä nauttimista.
 • Otamme omaiset ja läheiset lämpimästi vastaan, toimimaan asukkaiden kanssa.
 • Järjestämme elämään pieniä iloja ja yllätyksiä.
 • Huomioimme vuoden kierron juhlapyhineen (vuosikello)
 • Tapakulttuuriopas on asukastoiminnan perusta.


2. Tukipalvelut

2.1. Rekrytointiyksikön laatukriteerit/-lupaukset

 • Palkkaamme ammattitaitoisia ja osaavia henkilöitä, joilla on aito kiinnostus vanhuksia kohtaan.


2.2. Ravintokeskuksen laatukriteerit/-lupaukset

 • Valmistamme ja tarjoamme itsetehtyä, ravitsevaa ja maukasta kotiruokaa.
 • Otamme asukkaiden toiveet huomioon ruokalistaa suunniteltaessa
 • Huomioimme ruokalistassa vuoden kierron ja juhlapyhät.


2.3. Puhdistuspalvelujen laatukriteerit/-lupaukset

 • Hoitoyksikössä on puhtaat, raikkaat ja kodikkaat tilat, joista huolehdimme oman henkilökunnan voimin.
 • Tekstiilien huollosta vastaa säätiön oma pesula


2.4. Hallinnon laatukriteerit ja –lupaukset

 • Toimimme Suomen lakien, säädösten ja säätiön sääntöjen mukaisesti.
 • Oma taloushallintomme huolehtii palkkojen ja laskujen maksamisen ajallaan.


2.5. Käyttäjäpalvelujen laatukriteerit/–lupaukset

 • Käyttäjäpalvelumme huolehtii omalta osaltaan asukasturvallisuudesta ja irtaimiston toimivuudesta.


3. Johtaminen laatukriteerit / -lupaukset

3.1. Tehokas tiedolla johtaminen

 • Perustamme päätökset sillä hetkellä parhaaseen, saatavilla olevaan tietoon ja ne ovat muutettavissa, kun tieto ja tarve muuttuu.


3.2. Johdamme Seniorisäätiössä inhimillisesti ja eettisesti

Kunnioitamme ihmisyyttä onnistumisissa ja epäonnistumisissa

 • Inhimillisellä johtamisella huolehdimme asukkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta; Vanhuus ei oikeuta alistamiseen, aliarvioimiseen, toiveiden ja oikeuksien ohittamiseen eikä kovakouraisuuteen. Johto seuraa eettisyyden toteutumista. Asiakas saa turvaa, hoivaa, kuntoutusta ja huolenpitoa hoitosuunnitelman mukaisesti. Oleelliset asiat kirjataan sovitulla tavalla.
 • Johdamme toimintaa ja työntekijöitä inhimillisesti ja kuunnellen ajatuksia ja mielipiteitä.


3.3. Johdamme Seniorisäätiössä ympäristöstä tulevat tarpeet ja vaatimukset huomioon ottaen

 • Osaamme nähdä organisaation muutostarpeet hyvin varhaisessa vaiheessa seuraamalla aktiivisesti ympäristöstä tulevia vaateita.


3.4. Johdamme Seniorisäätiössä tavoitteellisesti

 • Osaamme nähdä tulevaisuuden, asettaa tavoitteet ja tukea valintoja, joilla tavoitteisiin päästään.


3.5. Vahvistamme henkilökunnan hyvinvoinnilla ja osaamisella asukkaiden hyvää elämää


Johtajat ja esimiehet huolehtivat henkilökunnan hyvinvoinnista,
perehdytyksestä, koulutuksesta ja kehittymismahdollisuuksista sekä
henkilökunnan vaikutusmahdollisuuksista omaan työhönsä ja organisaation
toimintaan. Onnistumisista palkitaan ja työterveydestä ja –
turvallisuudesta huolehditaan.

 • Johtajien ja esimiesten tehtävänä on huolehtia jatkuvasta osaamisen varmistamisesta
 • Johtajat ja esimiehet antavat tilaa ja mahdollisuuksia uusille ideoille ja kokeiluille.
 • Johtajat ja esimiehet johtavat niin, että innostuminen ja motivoituminen mahdollistuvat.